Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1-TARAFLAR:

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.);

bir tarafta Karanfil Sk. No:11/A Kızılay/Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca bir hizmet sağlayıcı olan DOST KİTABEVİ-ERDAL AKALIN (Bundan sonra kısaca dostkitabevi.com” olarak anılacaktır.)

ile

E-posta Adresi ve adı/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Bundan sonra kısaca Üye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU:

dostkitabevi.com üyelerine ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. İşbu Sözleşme, Üye’nin dostkitabevi.com tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir. dostkitabevi.com’a kişisel bilgilerini verme yoluyla kayıt olan Üye’ler işbu Üyelik Sözleşmesini okuduğunu, kabul ettiğini ve sözleşmenin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 3 – TANIMLAR:

Aşağıda yer alan terimler işbu Sözleşme kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar.

Buna göre;

Üye: dostkitabevi.com’a işbu Sözleşme’yi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu onaylanmış, www.dostkitabevi.com aracılığı ile sunulacak ürün ve/veya servislerinden faydalanacak kişiyi,

E-Posta Adresi: Üye’nin bildirmiş olduğu ve Üye Hesabı’na tanımlı olan, kullanımı, muhteviyatı ve gizliliği Üye’nin sorumluluğunda bulunan ve Üyeliğin kurulması esnasında tanımlanan elektronik posta adresi,

Şifre: Üye’nin, E-Posta Adresi ile birlikte kullandığı ve Üye’nin sistem tarafından tanınmasını sağlayan, dostkitabevi.com tarafından www.dostkitabevi.com üzerinden sunulan servislere ulaşımda zorunlu; kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu Üye’ye ait olan, Üye tarafından belirlenmiş altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı: Üye’lerin dostkitabevi.com nezdinde bulunan, işbu Sözleşme ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla kullanabileceği hesabı,

Ürün/Hizmet: dostkitabevi.com tarafından işletilen www.dostkitabevi.com üzerinden satışı yapılmak amacıyla sunulan malları ve servisleri,

Ürün/Hizmet Bedeli: www.dostkitabevi.com üzerinden Üye’lerin bilgisine sunulan Ürün veya Hizmet’e ait satış fiyatı,

Kullanıcı: Üye olup olmadığını bakılmaksızın, www.dostkitabevi.com adresinin genel kullanıma açık alanlarını ziyaret edebilen, bu alanlarda işlem yapmasına izin verilen gerçek kişi,

Kredi Kartı/Banka Kartı: Üye’lerin, www.dostkitabevi.com adresi üzerinden yapacakları işlemlerde kullanabilecekleri, yetkili kuruluşlarca çıkartılmış ve nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan, ilgili mevzuatı uyarınca geçerli olan basılı kart veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarası,

Hizmet Kanalları: Seçimi münhasıran dostkitabevi.com’a ait olmak üzere mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri, kiosk ve internet (www.dostkitabevi.com) altyapı platformu ve benzerlerini,

Hediye Puanı: Hak etme, tahsis edilme ve kullanım koşulları münhasıran dostkitabevi.com yetkisinde bulunan, Üye ve/veya Kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlayan fiziki varlığı olan basılı belge ya da fiziki varlığı olmayan numara,

Sipariş Onayı: www.dostkitabevi.com üzerinden verdikleri Sipariş’in teyidi amacıyla Üye’lerin dostkitabevi.com bünyesinde kayıtlı E-Posta Adresi’ne ve/veya SMS ile cep telefonu numarasına gönderilen, Sipariş’in ayrıntılarına yer verilen bildirim,

Hesabım Menüsü: www.dostkitabevi.com üzerinden erişilen, Üye’lerin dostkitabevi.com bünyesindeki gerçekleştirdikleri işlemleri ve Siparişlerin aşamalarını takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri yapabildikleri kişisel alanı,

SMS: Kısa Mesaj Servisini,

Müşteri Hizmetleri: Üye’lerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri dostkitabevi.com 'un ilgili bölümünü,

ifade etmektedir. İşbu Sözleşme’de tanımların tekilleri çoğullarını, çoğulları tekillerini de içerecek şekilde anlam ifade etmektedir.

 

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

 

4.1 Üyelik Başvurusu

4.1.1 dostkitabevi.com üyeliği, üyelik formunun uygun bir biçimde doldurulması suretiyle başlatılılır. İlgili kabul bildirimini tıklamak suretiyle dostkitabevi.com’a üyelik başvurusu yapan herkes, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini, 18 yaşından büyük olduğunu, üyelik için gerekli koşullara sahip olduğunu ve işbu Sözleşme’nin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. dostkitabevi.com özel bir hizmet sağlayıcı olup dostkitabevi.com, işbu sözleşme konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.2 Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ve hukuka uygun olduğu Üye tarafından beyan, kabul ve taahhüt edilmiştir. Verilen bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde üyelik iptal ediir. Bu durumda Üye, www.dostkitabevi.com üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında Ürün, hizmet, gider, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle dostkitabevi.com’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul eder. dostkitabevi.com’un, varsa, ödenmiş bedellerin, teslim edilmiş Ürün’ün geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

4.1.3 Üyelik, dostkitabevi.com’un inisiyatifinde olmak kaydıyla, Hizmet Kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Üyelik başvurusunda bulunarak sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen Üye, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılan ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişki için ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.4 Üye, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri Üyelik Başvuru Formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra dostkitabevi.com tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini www.dostkitabevi.com adresinden veya Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

4.1.5 Üye, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, Üyelik Sözleşmesinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, veri transferlerine, hizmet kullanım koşullarına kolaylıkla ulaşabildiğini kabul eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemeler www.dostkitabevi.com adresine ilk girişinde Üye’nin bilgisine sunulur. Kendisine sunulan “kabul et” seçeneğini tıklamayan Üye’nin üyeliği, tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük olmaksızın sona erdirilebilir. Üye, üyelik koşullarını Sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2 Üyelik Başlangıcı

dostkitabevi.com tarafından üyeliği başlatılan Kullanıcı’ya, bildirdiği E-Posta Adresi’ne e-posta gönderilmek suretiyle, üyeliğin başlatıldığında ilişkin teyit bildirimi gönderilir. Üye, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte dostkitabevi.com hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilir.

4.3 Üye Hesabının Kullanılması

4.3.1 Her Üye, sadece bir Üye Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması maksadıyla kullanılabilir. Üye, dostkitabevi.com tarafından sunulan hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici biçimde ya da hizmeti başkalarına satmak ve/veya ticari olsun olmasın gelir elde etmek amaçlarıyla ve/veya işbu Sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz.

4.3.2 dostkitabevi.com, bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği Üye’nin üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. Üye’nin mevzuat veya işbu Sözleşme’de öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar dostkitabevi.com tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

4.3.3 Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu Üye Hesabının kullanım hakkı sadece Üye’ye aittir, başkalarına devredilemez ve satılamaz. Üye, Üye Hesabının ve şifresinin başkaları tarafından kullanılması durumunda dostkitabevi.com’u bu nedenle sorumlu tutamaz.

4.4 E-Posta Adresi ve Şifre

4.4.1 Dost Kitabevi, üyeliğe ilişkin bilgileri, üyelik başvurusunun kabul edilmesinin akabinde, Üye’nin bildirdiği E-Posta Adresi’ne gönderir. Üye, dostkitabevi.com tarafından kayıtlı iletişim adreslerine gönderilen herhangi bir bildirimin teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması durumunda dostkitabevi.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

4.4.2 Üye tarafından kullanılacak olan E-Posta Adresi ve Şifre’yi koruma mükellefiyeti ve kullanımla ilgili her türlü sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, dostkitabevi.com’a üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, bu konuda gereken güvenlik önlemlerini almayı, verilere izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendisine ait şifreyi başkalarıyla paylaşmamayı, aksi takdirde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; Üye Hesabının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline geçtiğini öğrendikleri takdirde bu durumu derhal dostkitabevi.com’a bildirmeyi; dostkitabevi.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, E-Posta Adresi ve Şifre ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve verilecek siparişlerin kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.3 Üye’ye ait E-Posta Adresi ve/veya Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle dostkitabevi.com’un herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan ötürü herhangi bir ödeme yapması halinde dostkitabevi.com, uğradığı zararı tazmin etme ve/veya yaptığı ödemeyi Üye’ye rücu etme hakkına sahiptir. dostkitabevi.com, bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme, sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

4.4.4 Üye, dilediği zaman Şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Üye; şifre değişikliği için gerekli işlemleri www.dostkitabevi.com adresindeki ilgili bölümden yapabilir. Üye, şifresini unuttuğu takdirde Müşteri Hizmetlerini arayarak veya www.dostkitabevi.com adresindeki yönlendirmeleri takip ederek Şifresi’ni alabilir.

4.5 Üye’ye Ait Kişisel Bilgiler

4.5.1 Gerek üyeliğin başlangıcı, gerek devamında ticari faaliyetlerin yürütülmesi esnasında Üye’den kişisel bilgiler talep edilmektedir. Üye’nin bildirdiği ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve Üye’nin güvenliği açısından alınan bilgiler; Üye tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki Üye’ye ait kişisel bilgiler Üye tarafından değiştirilebilir; bunun için Üye, gerçekleştirilecek güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

4.5.2 Üye; açık rızasıyla vermiş olduğu ve dostkitabevi.com veri tabanında saklı tutulan işbu Sözleşme konusu kişisel bilgilerin (ad, soyadı, adres, yaş, E-Posta Adresi, kimlik numarası, irtibat numarası vb.), siparişlerin ve Üye işlemlerinin, 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak dostkitabevi.com tarafından ticari faaliyetlerin yürütülmesi, ürün tedariği ve hizmet sağlanması, dostkitabevi.com ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve dostkitabevi.com’un müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, bağlı ortaklıklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere, hizmet aldığımız kargo şirketleri, çalıştığımız bankalar, analiz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, altyapı firması, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcı, kişiselleştirme gibi 3. şahıs ya da tüzel kişiler ile paylaşılmaktadır. Ancak, verileriniz her halükarda dostkitabevi.com tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kâr amacı güdülerek satılmamaktadır.

4.5.3 Üye, dostkitabevi.com’a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, dostkitabevi.com’un yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının dostkitabevi.com tarafından saklanabileceğini bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

4.5.4 Üye, işbu Sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek dostkitabevi.com gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, talep edilmesi durumunda gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5.5 Üye (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

4.6 Üyeliğin Sonlanması

4.6.1 dostkitabevi.com’un, Üye Hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde dostkitabevi.com Üye Hesabını kapatma ve/veya iş bu Sözleşme, hiçbir ihtara gerek görülmeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Üye’nin tazminat ve benzeri herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

4.6.2 dostkitabevi.com, gerekli gördüğü takdirde, Üyeliği herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.3 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak Üye Hesabını kapatabilir. Üye, www.dostkitabevi.com adresine Üye girişini tamamlandıktan sonra ilgili sayfadan üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca Üye, üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini dostkitabevi.com Müşteri Hizmetlerine ileterek Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, Üye’nin bu yöndeki talebini dostkitabevi.com’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin dostkitabevi.com tarafından tamamladığı anda sona erer.

4.6.4 Üyelik kapsamında toplanan bilgiler, üyeliğin sona ermesinin ardından, ilgili mevzuat tarafından belirlenen süreden sonra Üye’nin talebiyle ya da dostkitabevi.com tarafından re’sen silinir, yok edilir ya da anonim hâle getirilir.

 

MADDE 5 - HİZMET İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

5.1 Üye, www.dostkitabevi.com üzerinden sunulmuş olan Ürün/Hizmet için, o Ürün’e/Hizmet’e özgü fiyatı, koşulları uyarınca satın alma talebinde bulunabilecektir. Ürün ve hizmete ilişkin sipariş, dostkitabevi.com üzerinden yapılan yönlendirmeler doğrultusunda verilecektir. Sipariş onaylandığı takdirde Üye’nin kayıtlı E-Posta Adresi’ne e-posta, cep telefonuna SMS ile “Sipariş Onayı” gönderilecektir. Bu bildirimde sipariş numarası da Üye’nin bilgisine sunulacaktır.

5.2 Üye, sipariş ettiği Ürün/Hizmet bedeli ile kargo giderlerinin tanıtımlarda yer verilen koşullarla ve dostkitabevi.com’a bildirdiği Kredi Kartı’ndan/Banka Kartı’ndan tahsil edileceğini ya da ödemeyi banka aracılığıyla havale/eft olarak yapacağını, uygun koşulların oluşması durumunda bedel iadesinin de aynı yolla kullanılan kart numarasına ya da banka hesap numarasına yapılacağını taahhüt ve kabul eder. Kart bilgileri İyzico güvencesindedir; dostkitabevi.com tarafından işlenmez ya da saklanmaz ve üçüncü şahıslar tarafından görüntülemez.

5.3 Üye, Üye Hesabı üzerinden yaptığı işlemlerden münhasıran sorumludur. Üye tarafından verilen siparişe konu bedellerin tam ve gereği gibi tahsil edilememesi nedeni ile Üye’nin ve dostkitabevi.com’un uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, hatalı işlem yapması halinde dostkitabevi.com 'un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.4 dostkitabevi.com; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı işlemleri, Üye’nin bu hatalı aktarımı dostkitabevi.com Müşteri Hizmetlerine bildirmesi halinde ya da re’sen, iptal ederek, ilgili Üye Hesabını/Hesaplarını Üye’nin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürebilir.

5.5 Üye, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. dostkitabevi.com böyle bir durumun varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.

5.6 dostkitabevi.com, www.dostkitabevi.com adresinde veya bu adres üzerinden verilen hizmetlere ilişkin koşulları her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu hizmet kanallarına yenilerini ekleyebilir.

5.7 dostkitabevi.com’a Üye olmak ücretsizdir, hizmet kanallarına bağlantı bedeli (İnternet, televizyon, cep telefonu [üyelik, wap/İnternet bağlantısı, Üye’nin göndereceği veya Üye’ye gönderilecek SMS ücreti vd.] vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise Üye’nin sorumluluğundadır.

5.8 SMS yoluyla yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. dostkitabevi.com, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Üye, fiyat değişikliği sebebi ile dostkitabevi.com’dan, uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden dostkitabevi.com sorumlu değildir.

 

MADDE 6- EK HİZMETLER:

6.1 İşbu Sözleşmenin kabulü www.dostkitabevi.com internet adresinin ilgili tüm alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.

6.2 Üye, kampanya ve promosyonlardan dostkitabevi.com tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. dostkitabevi.com’un kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6.3 Üye, üyelik sırasında herhangi bir şekilde kazanmış olduğu indirim, Hediye Çeki gibi avantajları bu avantajlara özgülenmiş süreler ve her halükarda üyeliğin herhangi bir nedenle sona erdiği tarihe kadar kullanma yükünü üstlenmektedir. Anılan süre dâhilinde kullanılmayan avantajlar ortadan kalkacak olup bu durumda Üye’nin herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır. Kazanılan avantajlar hiçbir biçimde nakde dönüştürülemez.

6.4 dostkitabevi.com, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında sipariş verme ve davranış analizlerini dikkate alarak Üyelere farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar dostkitabevi.com’un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

 

MADDE 7 - SORUMLULUK:

7.1 Üye’lerin dostkitabevi.com tarafından sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için üçüncü kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kaydederek kullanmaları gerekebilir. Bu durumda üçüncü kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kullanım şartları ve işbu Sözleşme şartları arasında ihtilaf olması halinde işbu Sözleşme şartları geçerli olacaktır.

7.2 İşbu Sözleşme uyarınca; Üye’ye sunulan hizmetlerin kapsamı, dostkitabevi.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. dostkitabevi.com’un işbu Sözleşme’de yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle Üye, işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini kabul eder.

7.3 www.dostkitabevi.com adresinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. Üye, dostkitabevi.com tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyali hiçbir şekilde dostkitabevi.com’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırmayacağını, bu materyalleri kişisel ve genel kullanıma açık mecralarda kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, dostkitabevi.com tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının dostkitabevi.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder. dostkitabevi.com’un bilgisi olmadan Üye’nin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan dostkitabevi.com’un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, dostkitabevi.com’un uğrayacağı zarar ve ziyanları Üye’ye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

7.4 dostkitabevi.com; işbu Sözleşme kapsamında Üye’nin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak uğrayacağı her türlü zararı, Üye’ye tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

7.5 Üye’lerin işbu sözleşme gereği uymakla yükümlü olduğu kural ve şartlara uymaması nedeniyle gerek mevzuat gerekse de işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarından herhangi birisini kullanmamış olması dostkitabevi.com’un bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

 

MADDE 8 - ORTAK HÜKÜMLER:

8.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvurusunun yapılması ve başvurunun da dostkitabevi.com tarafından onayı ile Sözleşme karşılıklı ve süresiz yürürlülüğe girer. Sözleşme tarihi, Üyelik başvuru talebinin yapılması akabinde başvurunun dostkitabevi.com tarafından kabulü tarihidir.

8.2 Üye, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

8.3 Üye, üyelik başvurusuna ilişkin olarak dostkitabevi.com tarafından tutulan kayıtların geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, dostkitabevi.com ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta dostkitabevi.com’un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını kabul eder.

8.4 Taraflar işbu Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5 Üye aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. Üye, mevcut adresinde meydana gelen değişilikliği 3 (üç) içinde dostkitabevi.com’a bildirmediği sürece, eski adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yaplmış sayılacağını kabul eder. dostkitabevi.com, www.dostkitabevi.com adresinde aksi açıklanmadığı sürece, işbu Sözleşme’de belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

8.6 Üye işbu sözleşmedeki hak ve yükümlülükler nedeniyle dostkitabevi.com’un üyenin sistemde kayıtlı E-Posta Adresine yapacağı her türlü bildirimin geçerli olduğunu ve e-postanın dostkitabevi.com tarafından gönderildikten 1 (bir) gün sonra Üye’ye tebliğ edilmiş sayıldığını kabul eder.

8.7 Üye (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

 

İşbu Sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibarettir. Üye olmak isteyen kişi işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İnternet Adresi : www.dostkitabevi.com